Zásady ochrany osobných údajov


Vážený návštevník webovej stránky www.peciatkyzm.sk,

v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame vaše osobné údaje:


 • 1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • 2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
 • 3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • 4. AKO NÁM MÔŽETE UDELIŤ SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • 5. AKO MÔŽETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?
 • 6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
 • 7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • 8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
 • 9. AKO MÔŽETE VAŠE PRÁVA UPLATNIŤ?
1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ tejto webovej stránky:


PREVÁDZKOVATEĽ

Iveta Minárová PEČIATKY ZM
Obecná 3592/8
953 05 Zlaté Moravce

IČO: 52 124 037
DIČ: 103 965 7487

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenského registra: 430-54656.

(ďalej len “prevádzkovateľ“)

PREVÁDZKA/PREDAJŇA

Iveta Minárová PEČIATKY ZM
Sládkovičova 1
953 01 Zlaté Moravce

zodp. vedúci: IVETA MINÁROVÁ

Mobil: 0915 336 885
E-mail: info@peciatkyzm.sk
Webová stránka: www.peciatkyzm.sk

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre splnenie vašej požiadavky.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo priamo zaslaním správy na náš e-mail info@peciatkyzm.sk, spracúvame primárne vaše meno a e-mail. Ďalej spracúvame všetky údaje, ktoré nám pošlete v texte vašej správy.

V prípade telefonického kontaktovania spracúvame aj vaše telefónne číslo.

Pre vybavenie objednávky tovaru alebo služieb zhromažďujeme a spracúvame vaše meno a priezvisko, bydlisko (prípadne poštovú adresu pre dodanie), e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačné údaje a bankové údaje.

Pri návšteve našej webovej stránky získavame a využívame aj súbory cookies.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov.

V súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať vaše osobné údaje na základe zmluvného vzťahu bez vášho súhlasu.

Osobné údaje získané od vás ich zaslaním prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je na webovej stránke, alebo zaslaním správy priamo na e-mailovú adresu info@peciatkyzm.sk, alebo získané prostredníctvom telefonického hovoru, sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu tovaru alebo poskytovaných služieb a pod.) a prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať ich taktiež bez vášho súhlasu.

Súbory cookies spracúvame kvôli nastaveniu obsahu webovej stránky vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webovej stránky. Takisto sa spracúvajú kvôli vytvoreniu anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webovú stránku. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah webovej stránky.

4. AKO NÁM MÔŽETE UDELIŤ SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete udeliť zaškrtnutím štvorčeka (tzv. “checkboxu”), ktorý sa nachádza pri kontaktnom formulári. Potvrdíte tým, že ste sa oboznámili s informáciami ohľadom našich Zásad ochrany osobných údajov, súhlasíte s nimi a dobrovoľne nám udeľujete súhlas na spracovanie vašich osobných údajov za účelom vybavenia vašej objednávky alebo dopytu.

Súhlas s používaním súborov cookies nám môžete udeliť potvrdením tlačidla “Súhlasím”, ktoré sa nachádza v spodnej časti webovej stránky. Potvrdíte tým, že ste sa oboznámili s informáciami ohľadom našich Zásad používania súborov cookie, súhlasíte s nimi a dobrovoľne nám udeľujete súhlas na používanie týchto súborov za účelom vytvorenia anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webovú stránku.

5. AKO MÔŽETE SÚHLAS NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dobrovoľne dali, môžete kedykoľvek odvolať:

 • zaslaním oznámenia na náš e-mail info@peciatkyzm.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na našu adresu Iveta Minárová PEČIATKY ZM, Obecná 3592/8, 953 05 Zlaté Moravce
6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Prístup k vašim osobným údajom má v prvom rade prevádzkovateľ tejto webovej stránky.

Vaše osobné údaje však poskytujeme aj sprostredkovateľovi:

 • externá účtovná firma (vedenie účtovnej agendy)

a tretím stranám:

 • daňový úrad (osobitý zákon)
 • spoločnosť Google (služba Google Analytics).

Dbáme na  to, aby sme postupovali v súlade s platnými zákonmi, sme viazaný mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvame výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránime v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané prostredníctvom správy zaslanej cez kontaktný formulár alebo správy zaslanej priamo na našu e-mailovú adresu info@peciatkyzm.sk, ako aj telefónne číslo získané na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému kompletne vymazané.

Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

Súbory cookies uchovávame po dobu 38 mesiacov.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Na základe vašej žiadosti vám zašleme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.

2. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, neúplné, alebo neaktuálne.

3. Právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • na splnenie zákonnej povinnosti
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • na účely archivácie vo verejnom záujme
 • na účely vedeckého alebo historického výskumu
 • na štatistické účely
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť
 • ak spracúvame vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s vašim súhlasom
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme vám na základe vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

9. AKO MÔŽETE VAŠE PRÁVA UPLATNIŤ?

V prípade, že si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou:

 • zaslaním oznámenia na náš e-mail info@peciatkyzm.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na našu adresu Iveta Minárová PEČIATKY ZM, Obecná 3592/8, 953 05 Zlaté Moravce

Všetkými doručenými žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia každej z nich vás budeme informovať spôsobom, akým nám bola konkrétna žiadosť doručená.

Ak predpokladáte, že došlo k porušeniu vašich práv, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel: 02/32 31 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/).


Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, dňa 01. 01. 2019.

Ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti, vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.